Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2009

List of Inorganic Compound - Inorganic Compound List

Inorganic compounds List
A
Aluminium antimonide – AlSb
Aluminium arsenide – AlAs
Aluminium nitride – AlN
Aluminium oxide – Al2O3
Aluminium phosphide – AlP
Aluminium chloride – AlCl3
Aluminium fluoride – AlF3
Aluminium hydroxide – Al(OH)3
Aluminium nitrate – Al(NO3)3
Aluminium sulfate – Al2(SO4)3
Ammonia – NH3
Ammonium bicarbonate – NH4HCO3
Ammonium cerium(IV) nitrate – (NH4)2Ce(NO3)6
Ammonium chloride – NH4Cl
Ammonium hydroxide – NH4OH
Ammonium nitrate – NH4NO3
Ammonium sulfate – (NH4)2SO4
Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate(III) – NH4[Cr(SCN)4(NH3)2]
Antimony hydride – SbH3
Antimony pentachloride – SbCl5
Antimony pentafluoride – SbF5
Antimony trioxide – Sb2O3
Arsine – AsH3
Arsenic trioxide (Arsenic(III) oxide) – As2O3 easily confused with arsenous acid As(OH)3

B
Barium chloride – BaCl2
Barium chromate – BaCrO4
Baking soda – NaHCO3
Barium hydroxide – Ba(OH)2
Barium iodide – BaI2
Barium nitrate – Ba(NO3)2
Barium sulfate – BaSO4
Barium titanate – BaTiO3
Beryllium bromide – BeBr2

PRESIDENTIAL DECREE NO. 603 THE CHILD AND YOUTH WELFARE CODE

PRESIDENTIAL DECREE NO. 603
THE CHILD AND YOUTH WELFARE CODE Promulgated December 10, 1974

Ang Presidential Decree Bilang 603 o mas kilala sa tawag na Child and Youth welfare Code nang Pilipinas ay isang batas na nagsasaad sa pagpapahalaga n gating bansa sa mga kabataan. Si pangulong Ferdinand Marcos ang gumawa ng batas na ito. Isinaad sa batas na ito na ang bawat bata ay dapat pahalagahan ng lahat ng mamamayan. Ang pamilya ang pangunahing naghuhulma ng kanyang pagkatao at kaisipan sa tulong ng pamahalaan. Ang tulong ng pamahalaan ay sa pamamagitan ng mga institusyon tulad ng mga paaralan, ang simbahan at ang pamayanan.
Sa batas rin na ito makikita ang karapatan ng bawat bata na dapat ipatupad sa mga wala pang 21 na taong gulang. Ang mga ito ay:

(1) Every child is endowed with the dignity and worth of a human being from the moment of his conception, as generally accepted in medical parlance, and has, therefore, the right to be born well.
(2) Every child has the right to a wholesom…